Viết báo cáo Tuyển Dụng

1. Mở đầu (Introduction)

Các nội dung trình bày trong phần giới thiệu:

 • Giới thiệu sơ bộ về doanh nghiệp nghiên cứu, các hạn chế của doanh nghiệp nghiên cứu (chỉ nói về các hạn chế liên quan tới đề tài nghiên cứu).
 • Trình bày sơ bộ các nhiệm vụ nghiên cứu để giải quyết các hạn chế liên quan tới đề tài nghiên cứu.
 • Giới thiệu kết cấu báo cáo.

2. Thực trạng doanh nghiệp và các nhiệm vụ nghiên cứu (presentation of the firm)

Trình bày tổng quan về doanh nghiệp nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu, các nội dung được trình bày từ tổng quát tới chi tiết.

 • Địa chỉ, loại hình doanh nghiệp (TNHH, CP,…), phân tích về thị trường (nhu cầu, yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp), số lao động của doanh nghiệp, năm thành lập, các hoạt động kinh doanh và sản phẩm (đối với các tổ chức công là dịch vụ), đối tượng khách hàng của doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường, mức độ phát triển của ngành nghệ thuộc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
 • Phân tích SWOT liên quan tới nội dung nghiên cứu của đề tài (Phân tích SWOT nhân lực do đề tài làm về nhân lực).
 • Xem thêm về phân tích SWOT nhân lực
 • Giới thiệu các phòng ban (nếu dài quá có thể đưa vào phụ lục.
 • Giới thiệu cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.
 • Giới thiệu các bộ phận chức năng phụ trách các sản phẩm và dịch vụ khác nhau (khi một doanh nghiệp có nhiều sản phẩm/dịch vụ, thường có các bộ phận chuyên trách).
 • Giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ tại bộ phận SV thực tập.

3. Triển khai nghiên cứu (Analysis of your missions)

3.1. Trình bày các nghiên cứu sử dụng nhằm thực hiện mục tiêu nghiên cứu của dự án (Khi viết sinh viên diễn giải cụ thể nhằm đảm bảo độ dài).

 • Công việc 1: Thu thập dữ liệu của doanh nghiệp, đánh giá tổng quan các ưu điểm, hạn chế trong công tác tuyển dụng nhân lực.
 • Công việc 2: Đánh giá các ưu điểm và hạn chế trong công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực.
 • Công việc 3*: Phân tích xác định nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong năm nay.
 • Công việc 4*: Tiến hành tuyển dụng NL (giúp doanh nghiệp thực hiện công tác tuyển dụng nhân lực).

*) Nội dung 3 và 4 có thể đưa vào hoặc không. Nếu thấy đủ khả năng thì nên đưa vào.

3.2. Quá trình triển khai nghiên cứu (GANTT)

Ví dụ về biểu đồ GANTT:

Biểu đồ GANTT

3.3. Trình bày các kết quả đạt được (Phần này bạn trình bày các kết quả nghiên cứu).

3.3.1. Đánh giá kết quả công tác tuyển dụng của doanh nghiệp

Sau khi diễn giải về công tác tuyển dụng của doanh nghiệp, đưa ra nhận xét về ưu điểm, hạn chế nếu có (đây chính là đóng góp của SV đối với nội dung nghiên cứu).

Sau đánh giá có thể đưa ra các nhiệm vụ cần khắc phục tại đây. Để đơn giản, nhiệm vụ là những gì doanh nghiệp cần khắc phục.

3.3.2. Đánh giá công tác tuyển mộ nhân lực

Đưa các mô tả về công tác tuyển mộ (xây dựng thông báo tuyển dụng thế nào, đăng thông báo tuyển dụng ra sao, có các hình thức quảng bá hình ảnh doanh nghiệp kèm theo hay không) vào đây. Đánh giá các ưu điểm, hạn chế của công tác tuyển mộ nhân lực).

Các đánh giá bao gồm:

+) Nội dung thông báo tuyển dụng có đầy đủ các thông tin quan trọng cần truyền đạt tới ứng viên không.

+) Hình thức thông báo tuyển dụng có tạo ấn tượng tốt với ứng viên hay không?

+) Địa điểm đăng thông báo tuyển dụng có thường được ứng viên quan tâm hay không.

+) Có các chương trình quảng bá hỗ trợ hay không.

(Đánh giá các nội dung trên thông qua bảng hỏi hoặc phỏng vấn, kết quả đánh giá chỉ ra ưu điểm và hạn chế cụ thể của công tác tuyển mộ nhân lực của doanh nghiệp nghiên cứu).

Sau đánh giá có thể đưa ra Giải pháp ngay tại đây. Để đơn giản, Giải pháp là những gì doanh nghiệp có thể làm để khắc phục các hạn chế.

3.3.3. Đánh giá công tác tuyển chọn nhân lực

Có thể đánh giá các nội dung sau:

+) Phương thức thi tuyển

+) Nội dung thi tuyển

+) Phương thức phỏng vấn

+) Nội dung phỏng vấn…

(Đánh giá các nội dung trên thông qua bảng hỏi hoặc phỏng vấn, kết quả đánh giá chỉ ra ưu điểm và hạn chế cụ thể của công tác tuyển chọn nhân lực của doanh nghiệp nghiên cứu).

Sau đánh giá có thể đưa ra Giải pháp ngay tại đây. Để đơn giản, Giải pháp là những gì doanh nghiệp có thể làm để khắc phục các hạn chế.

3.3.4. Xác định nhu cầu tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp trong thời gian tới (nếu có thể)

Xác định hoặc tổng hợp thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp (nếu không xác định được mà vẫn muốn làm để được điểm cao hoặc đơn giản là phải làm vì nội dung ở trên làm chưa tốt). Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp có nghĩa là hỏi họ xem năm nay cần tuyển những vị trí nào, số lượng ra sao.

3.3.5. Tiến hành công tác tuyển dụng nhân lực (nếu có thể)

Trình bày quá trình hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công tác tuyển dụng của bạn ở đây

4. Các khó khăn gặp phải (Analyse the difficulties encountered)

Phần này SV trình bày các khó khăn gặp phải trong quá trình nghiên cứu. Có thể trình bày các khó khăn dưới đây.

+) Khó khăn khi thu thập dữ liệu.

+) Khó khăn khi tiến hành đánh giá công tác tuyển dụng của doanh nghiệp.

+) Khó khăn khi xây dựng giải pháp.

+) Khó khăn khi thuyết phục doanh nghiệp chấp nhận giải pháp.

5. Tổng kết tình huống (a case study)

Viết thành một tình huống. SV kể về quá trình thực tập. Ví dụ: thực tập tại doanh nghiệp X hoạt động trong lĩnh vực… các vấn đề doanh nghiệp gặp phải trong công tác tuyển dụng bao gồm (từ kết quả nghiên cứu trong phần từ 3.3.1 đến 3.3.3), từ đó sv xây dựng các giải pháp bao gồm… (kể lại các giải pháp bạn đã đề cập tới ở trên). Sau đó kể về trong quá trình phân tích và xây dựng giải pháp sv gặp những vấn đề gì gặp phải (Ví dụ: về ý tưởng, những vấn đề gặp phải khi mang ý tưởng áp dụng vào thực tế…).

6. Kết luận

– Tổng kết các nhiệm vụ đã hoàn thành (ví dụ)

 • Công việc 1: Thu thập dữ liệu của doanh nghiệp, đánh giá tổng quan các ưu điểm, hạn chế trong công tác tuyển dụng nhân lực.
 • Công việc 2: Đánh giá các ưu điểm và hạn chế trong công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực. 
 • Công việc 3: Phân tích xác định nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong năm nay.
 • Công việc 4: Tiến hành hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng NL.

– Tổng kết các bài học kinh nghiệp đã học được trong quá trình thực hiện dự án (kỹ năng, kiến thức).

+) Kinh nghiệm thu được và , kiến thức áp dụng khi đánh giá thực trạng

+) Kinh nghiệp thu được và , kiến thức áp dụng khi khảo sát

+) Kinh nghiệm thu được và , kiến thức áp dụng khi xây dựng giải pháp

– Một số kiến nghị.

Doanh nghiệp nên hỗ trợ vấn đề gì để công tác tuyển dụng đạt kết quả tốt hơn (không bao gồm các giải pháp trực tiếp, ví dụ điều chỉnh văn hóa, nâng cao quảng bá hình ảnh…).

Quay về

%d bloggers like this: