Viết báo cáo Đào tạo

1. Mở đầu (Introduction)

Các nội dung trình bày trong phần giới thiệu:

+) Giới thiệu sơ bộ về doanh nghiệp nghiên cứu, các hạn chế của doanh nghiệp nghiên cứu (chỉ nói về các hạn chế liên quan tới đề tài nghiên cứu).

+) Trình bày sơ bộ các nhiệm vụ nghiên cứu để giải quyết các hạn chế liên quan tới đề tài nghiên cứu.

+) Giới thiệu kết cấu báo cáo.

2. Thực trạng doanh nghiệp và các nhiệm vụ nghiên cứu (presentation of the firm)

Trình bày tổng quan về doanh nghiệp nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu, các nội dung được trình bày từ tổng quát tới chi tiết. 

+) Địa chỉ, loại hình doanh nghiệp (TNHH, CP,…), phân tích về thị trường (nhu cầu, yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp), số lao động của doanh nghiệp, năm thành lập, các hoạt động kinh doanh và sản phẩm (đối với các tổ chức công là dịch vụ), đối tượng khách hàng của doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường, mức độ phát triển của ngành nghệ thuộc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

+) Phân tích SWOT liên quan tới nội dung nghiên cứu của đề tài (Phân tích SWOT nhân lực do đề tài làm về nhân lực).

Xem thêm về phân tích SWOT nhân lực

+) Giới thiệu các phòng ban (nếu dài quá có thể đưa vào phụ lục).

+) Giới thiệu cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

+) Giới thiệu các bộ phận chức năng phụ trách các sản phẩm và dịch vụ khác nhau (khi một doanh nghiệp có nhiều sản phẩm/dịch vụ, thường có các bộ phận chuyên trách).

+) Giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ tại bộ phận SV thực tập.

3. Triển khai nghiên cứu (Analysis of your missions)

3.1. Trình bày các nghiên cứu sử dụng nhằm thực hiện mục tiêu nghiên cứu của dự án (Khi viết sinh viên diễn giải cụ thể nhằm đảm bảo độ dài). 

  • Công việc 1: Thu thập dữ liệu của doanh nghiệp về quá trình xây dựng và triển khai công tác đào tạo của doanh nghiệp (mô tả cách thức xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo của doanh nghiệp), kết quả công tác đào tạo (trong các năm gần đây đào tạo bao nhiêu nhân viên, tỷ lệ nhân viên đáp ứng yêu cầu).
  • Công việc 2: Dựa trên kết quả phân tích (công việc 1), Đưa ra các giải pháp để khắc phục các hạn chế về xây dựng và triển khai công tác đào tạo của doanh nghiệp (nếu có hạn chế).
  • Công việc 3: Xác định nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp. 
  • Công việc 4: Xây dựng hoàn chỉnh 1 chương trình đào tạo quan trọng của doanh nghiệp. 

3.2. Quá trình triển khai nghiên cứu (GANTT – minh họa)

Biểu đồ GANTT

3.3. Trình bày các kết quả đạt được (Phần này bạn trình bày các kết quả nghiên cứu).

3.3.1: Thu thập dữ liệu của doanh nghiệp, đánh giá tổng quan các ưu điểm, hạn chế về quá trình xây dựng và triển khai công tác đào tạo của doanh nghiệp

+) Doanh nghiệp đã đào tạo như thế nào trong những năm vừa qua, kinh phí thế nào, bao nhiêu % nhân viên không đủ năng lực thực hiện công việc trước và sau đào tạo…

+) Quá trình xác định nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp được tiến hành như thế nào, dựa trên cơ sở khoa học hay chủ quan?

+) Quá trình xây dựng và triển khai công tác đào tạo của doanh nghiệp được tiến hành như thế nào, có những hạn chế gì?

+) Quá trình đánh giá kết quả đào tạo của doanh nghiệp được tiến hành như thế nào, có hạn chế gì, để đơn giản, mô tả phương pháp đánh giá sau đào tạo của DN và đưa ra nhận xét.

+) Quá trình sử dụng nhân lực sau đào tạo của doanh nghiệp thế nào, có hạn chế gì không, ví dụ, trong nhiều trường hợp sau đào tạo vẫn giao cho người lao động nhiệm vụ cũ, không tăng lương có thể xem là chưa hợp lý

🡪 Sau phân tích cần làm rõ ưu điểm, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục.

3.3.2: Xác định nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp

Đánh giá các nhân viên không đủ kiến thức, kỹ năng ở một số bộ phận. Xác định các nhân viên có kết quả thực hiện công việc kém, sau đó phỏng vấn cán bộ quản lý hoặc cho làm bài test để xác định các kiến thức, kỹ năng chưa đạt yêu cầu kém. Nếu không làm được như trên thì đơn giản là chỉ ra các nhân viên chưa đáp ứng yêu cầu công việc cần được đào tạo.

3.3.3: Xây dựng 1 chương trình đào tạo 

Trong khuôn khổ báo cáo, nên xây dựng chương trình đào tạo cho 1 vị trí, các nội dung xây dựng bao gồm nội dung, phương thức đào tạo, thời gian biểu, chi phí. Càng chi tiết càng tốt, nếu đã triển khai tại doanh nghiệp và có ảnh minh họa về triển khai khoa học thì càng tốt. 

4. Các khó khăn gặp phải (Analyse the difficulties encountered)

Phần này SV trình bày các khó khăn gặp phải trong quá trình nghiên cứu. Có thể trình bày các khó khăn dưới đây.

+) Khó khăn khi thu thập dữ liệu.

+) Khó khăn khi tiến hành đánh giá công tác đào tạo của doanh nghiệp.

+) Khó khăn khi xây dựng giải pháp.

+) Khó khăn khi thuyết phục doanh nghiệp chấp nhận giải pháp.

5. Tổng kết tình huống (a case study)

Viết thành một tình huống. SV kể về quá trình thực tập, như thực tập tại doanh nghiệp X hoạt động trong lĩnh vực… các vấn đề doanh nghiệp gặp phải trong công tác đào tạo như có bao nhiêu % nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ, kết quả của doanh nghiệp bị ảnh hưởng ra sao… (từ kết quả nghiên cứu), từ đó sv nói về việc đã xây dựng các giải pháp giúp DN khắc phục hạn chế trong công tác đào tạo, xây dựng và triển khai 01 chương trình đào tạo (nếu có thể làm được). Cuối cùng nói về việc trong quá trình phân tích và xây dựng giải pháp sv gặp những vấn đề gì (Ví dụ: về ý tưởng, và những vấn đề gặp phải khi mang ý tưởng áp dụng vào thực tế). 

6. Kết luận

– Tổng kết các nhiệm vụ đã hoàn thành

  • Công việc 1: Thu thập dữ liệu của doanh nghiệp, đánh giá tổng quan các ưu điểm, hạn chế về quá trình xây dựng và triển khai công tác đào tạo của doanh nghiệp.
  • Công việc 2: Đưa ra các giải pháp về khắc phục quá trình xây dựng và triển khai công tác đào tạo của doanh nghiệp
  • Công việc 3: Xác định nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp. 
  • Công việc 4: Xây dựng 1 chương trình đào tạo quan trọng của doanh nghiệp. 

– Tổng kết các bài học kinh nghiệp đã học được trong quá trình thực hiện dự án (kỹ năng, kiến thức).

+) Kinh nghiệm thu được và kiến thức đã áp dụng khi đánh giá thực trạng

+) Kinh nghiệp thu được và kiến thức đã áp dụng khi khảo sát

+) Kinh nghiệm thu được và , kiến thức áp dụng khi xây dựng giải pháp

– Một số kiến nghị. 

Doanh nghiệp nên hỗ trợ vấn đề gì để công tác đào tạo đạt kết quả tốt hơn (không bao gồm các giải pháp trực tiếp, ví dụ đẩy  mạnh văn hóa học tập, có cái nhìn nhận tích cực với chi phí bỏ ra đào tạo…).

Quay về

%d bloggers like this: