Làm thế nào dự báo nhu cầu nhân lực

Dự báo nhu cầu nhân lực nhằm trả lời câu hỏi “Chúng ta cần bao nhiêu nhân lực” để có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ yêu cầu của doanh nghiệp. Xác định nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác quản trị nguồn nhân lực, thông qua hoạt động này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa đội ngũ nhân lực, giúp doanh nghiệp có đủ đội ngũ lao động để thực hiện công việc nhưng lại tránh dư thừa nhân lực gây lãng phí.

Ví dụ: Tại doanh nghiệp X, dự báo nhân lực giúp doanh nghiệp xác định là năm nay cần 44 nhân viên bán hàng và 4 cán bộ quản lý, năm tới doanh nghiệp sẽ cần 50 nhân viên bán hàng và 5 cán bộ quản lý. Nhu cầu nhân lực đối với doanh nghiệp X được khái quát trong bảng dưới đây.

Năm nay Năm tới
Nhân viên bán hàng 44 50
Cán bộ quản lý 4 5

Có rất nhiều phương pháp khác nhau giúp doanh nghiệp xác định nhu cầu nhân lực. Có hai phương pháp thường được sử dụng là dự báo nhu cầu nhân lực dựa trên kế hoạch marketing của doanh nghiệp và dự báo nhu cầu nhân lực dựa trên thống kê số liệu nhân lực của doanh nghiệp.

  1. Dự báo nhu cầu nhân lực dựa trên kế hoạch marketing

Với phương pháp này, để dự báo nhu cầu nhân lực chúng ta dựa trên các thông số về dự báo cung ứng của doanh nghiệp và năng lực thực hiện công việc của người lao động và phép tính đại số đơn giản. Khi chúng ta lấy dự báo cung ứng của doanh nghiệp chia cho năng lực của người lao động (nói cách khác thì đây là khả năng cung ứng của một người lao động) thì chúng ta sẽ xác định được số lao động cần thiết cho doanh nghiệp (để đơn giản chúng ta xem như năng lực của người lao động trong doanh nghiệp là bằng nhau, hoặc xem như tính toán dựa trên năng lực bình quân của người lao động).

Ví dụ:

–          Kế hoạch marketing của doanh nghiệp X hoạt động trong lĩnh vực phân phối chỉ ra là doanh nghiệp sẽ cung ứng khối lượng sản phẩm trị giá 660 triệu USD J trong năm nay

–          Về năng lực của người lao động, mỗi nhân viên bán hàng trong doanh nghiệp có thể bán được 15 triệu USD một năm.

–          Từ dự báo cung ứng trong kế hoạch marketing và năng lực người lao động của doanh nghiệp, chúng ta sử dụng phép tính đại số đơn giản 660/15 = 44 (lao động).

–          Trên thực tế, doanh nghiệp sẽ không xây dựng kế hoạch marketing cho một năm mà họ thường xây dựng kế hoạch trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, doanh nghiệp có thể xây dựng kế hoạch marketing trong năm năm, do vậy chúng ta cũng có thể tính được dự báo nhu cầu nhân lực trong năm năm.

Năm thứ 1 2 3 4 5
Dự báo cung ứng 660 759 986 1973 2565
Số nhân viên cần 44 50 66 132 171
  1. Dự báo nhu cầu nhân lực sử dụng phương pháp thống kê

Trong tính toán nhu cầu nhân lực chúng ta cũng có thể dụng phương pháp thống kê nhằm tìm ra quy luật biến động nhân lực của doanh nghiệp và từ đó xác định được nhu cầu nhân lực doanh nghiệp cũng có.

Ví dụ: Dựa trên số liệu của doanh nghiệp X về số liệu nhân lực làm việc qua các năm (như bảng dưới đây) chúng ta sẽ tìm ra quy luật biến động nhân lực của doanh nghiệp đó.

Year Worker
2012 7210
2013 7287
2014 7291
2015 7312
2016 7348

Quy luật biến động nhân lực của doanh nghiệp Xđược thể hiện qua phương trình y = 30.1x – 53332, dựa trên phương trình này chúng ta có thể tiến hành dự báo nhu cầu nhân lực qua các năm.

Phương trình dự báo

Đây là phương pháp dự bảo rất hay, tuy vậy quá trình thống kê của tôi cho thấy để có thể dự báo chính xác thì các hoạt động của doanh nghiệp cần được tiến hành theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn thống nhất. Việc tiến hành công tác quản trị nhân lực thiếu đồng bộ hoặc theo cảm tính sẽ dẫn đến sai số lớn trong qua trình dự báo do các biến động không theo quy luật.

Chung quy lại thì cho đến ngày hôm nay, đối với các hoạt động quản trị con người nói chung và với công tác dự báo nhu cầu nhân lực nói riêng, không có mô hình nào đưa ra định hướng tuyệt đối, sự tham của tư duy con người vẫn luôn hết sức cần thiết. Để có dự báo chính xác thì doanh nghiệp cần kết hợp nhiều phương pháp và người tiến hành cần có tư duy tốt.

Leave a Reply

%d bloggers like this: