AI và thuật toán

Đa số mọi người tạo AI thông qua các thuật toán. Thuật toán phức tạp có thể tạo nên các AI thông minh, giải quyết được nhiều vấn đề, tuy vậy, có lẽ, AI tạo ra từ các thuật toán phức tạp sẽ khó trở nên thực sự thông minh. Con người tạo ra thuật toán và tôi e là dù thuật toán có tốt đến đâu thì Ai cũng sẽ vẫn luôn là một cái máy vô tri học theo con người.

Đề có AI thực sự thông minh có trí thông minh như con người thì có lẽ chúng ta cần xây dựng AI theo hướng dựa trên cách tư duy của các sinh vật, bắt đầu từ các sinh vật đơn giản nhất. Việc phát triển tư duy AI theo sự tiến hoá tự nhiên của hệ thần kinh với sự phát trển đồng bộ cả phẩn cứng và phần mềm sẽ tạo ra các AI thực sự có tư duy. Nếu tao ra AI có tư duy của con người, trong tương lai AI sẽ có lợi thế do vật liệu tạo hệ thống AI có thể sẽ tồn tại bền vững và đễ thay thế các hỏng hóc hơn cơ thể con người.

Nhiều người đã nghĩ đến sự thống trị của máy móc ảnh hưởng tới cuộc sống con người, tuy vậy tôi tin là máy móc do con người tạo ra không thể chống lại con người. Trong tương lại con người sẽ kết hợp với máy móc để tạo ra những con người bền vững hơn. Trên thực tế thì con người đã và đang kết hợp với máy móc ở những hình thức đơn giản nhất (ví dụ tim nhân tạo). Trong tương lại thì tôi tin là con người “hỏng đâu thay đó”, từ cái móng tay cho tới bộ não, AI sẽ tích hợp vào con người giúp chúng ta luôn khoẻ mạnh và có thể sống bao lâu tuỳ thích.

Leave a Reply

%d bloggers like this: