Khoá Luận

Hướng dẫn làm khoá luận tốt nghiệp ngành quản trị nhân lực trường Đại học Thương Mại

P1: Hướng đẫn trình bày các nội dung trong đề cương của khoa QTNL.

Tóm lược (Abstract)

Phần này sinh viên cần: Giới thiệu về khóa luận

Lời cảm ơn (SV tự viết, muốn cảm ơn ai thì viết vào đây)

Mục lục à Là mục lục, nếu không biết mục lục là gì thì nên stop here.

Danh mục bảng biểu à Là… nếu không biết thì nên học lại.

Danh mục sơ đồ, hình vẽ à Là… nếu không biết thì nên học lại.

Danh mục từ viết tắt à Là… nếu không biết thì nên học lại.

Mở đầu (3-4 trang)

1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài (sử dụng các kết quả nghiên cứu sơ bộ)

Phần này sinh viên cần: Giải thích tại sao cần tiến hành nghiên cứu khóa luận này, SV có thể trình bày các nội dung sau:

+) Tầm quan trọng của nội dung nghiên cứu đối với doanh nghiệp (Ví dụ với đề tài “Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp X”, sinh viên cần nói về tầm quan trọng của tuyển dụng nhân lực, đối với doanh nghiệp nói chung và đối với doanh nghiệp nghiên cứu nói riêng, nếu thấy ngắn quá thì trước khi nói về tầm quan trọng của tuyển dụng nhân lực có thể nói thêm về tầm quan trọng của quản trị nhân lực).

+) Một số hạn chế của doanh nghiệp về nội dung nghiên cứu (Ví dụ với đề tài “Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp X”, sinh viên cần nói về các hạn chế trong công tác tuyển dụng của doanh nghiệp X). Trong nội dung này, sinh viên cần sử dụng kết quả nghiên cứu sơ bộ và đưa ra một số dẫn chứng minh họa về hạn chế của doanh nghiệp (Ví dụ với đề tài “Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp X”, sinh viên có thể đưa ra dẫn chứng như doanh nghiệp cần tuyển 5 nhân viên bán hàng nhưng chỉ tuyển được 3, tuyển 5 nhưng chỉ có 2 làm được việc…)

2. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước

Phần này sinh viên cần: 

  • Trích dẫn một số công trình nghiên cứu giống với tên đề tài khóa luận đã được công bố. Nên trích dẫn các khóa luận của các năm trước. Trích đẫn khoảng 5 khóa luận, nội dung trích dẫn bao gồm: tên đề tài, nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và kết quả đạt được. 
  •  Lưu ý: 

+) Không nên sử dụng các công trình nghiên cứu vượt quá khả năng của sinh viên (ví dụ luận văn, luận án…).

+) Không trích dẫn sách giáo trình trong nội dung này.

  •  Kết luận không trùng lặp.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

  • Về mục tiêu nghiên cứu

+ Mục tiêu thứ nhất xuất phát từ tên đề tài khóa luận (Ví dụ với đề tài “Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp X”, thì mục tiêu trước tiên là Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp X). Khi viết thì nên có lời dẫn, không viết cụt lủn, ví dụ như … đánh giá ưu điểm hạn chế nhằm….

+ Bên cạnh đó sẽ có các mục tiêu có liên quan ví dụ như sinh viên cần hệ thống hóa cơ sở lý luận trước khi tiến hành nghiên cứu, đánh giá được ưu điểm và hạn chế về nội dung nghiên cứu (Ví dụ với đề tài “Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp X”, thì sinh viên cần đánh giá được ưu điểm và hạn chế của công tác tuyển dụng của doanh nghiệp X), nghiên cứu tác động của các yếu tố môi trường… 

  • Về nhiệm vụ nghiên cứu 

Phần này sinh viên cần: Liệt kê các nhiệm vụ cần nghiên cứu (Ví dụ với đề tài “Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp X”, thì mục tiêu thứ nhất là hệ thống hóa cơ sở lý luận, thứ hai là nghiên cứu thực trạng công tác tuyển dụng, thứ ba là, thứ tư là…).

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  •  Đối tượng nghiên cứu: theo tên đề tài.
  •  Phạm vi nghiên cứu: 

+) Theo không gian 

+) Về thời gian 

5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp

Đơn giản là giới thiệu các nội dung của khoá luận (mở đầu, …, các chương). SV xem thêm khoá luận năm trước nếu không hình đung được.

Chương 1: Khái quát lý luận cơ bản về chủ đề nghiên cứu (9-10 trang)

Trong chương này sinh viên cần tổng hợp các nội dung lý thuyết có liên quan, có thể tưởng tượng như viết một cuốn cẩm nang về vấn đề nghiên cứu. Các nội dung cần viết đã được xác định trong đề cương nên khá dễ. Yêu cầu lớn nhất là sinh viên cần đọc tài liệu và trích dẫn, không được bịa (rất nhiều sinh viên tự bịa ra các nội dung lý thuyết không đúng). Trong phần này cần có các trích dẫn theo đúng quy định.

1.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản liên quan trực tiếp đến chủ đề nghiên cứu

Trích dẫn một số khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu. Trích dẫn được hiểu đơn giản là đọc một số khái niệm liên quan đề đề tài nghiên cứu rồi chép lại, có trích dẫn nguồn. Với mỗi vấn đề, sinh viên nên trích dẫn từ 2 đến 3 khái niệm sau đó rút ra khái niệm riêng. (Ví dụ với đề tài “Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp X”, thì sinh viên có thể trình bày bốn khái niệm bao gồm: khái niệm về tuyển dụng nhân lực, khái niệm về tuyển mộ nhân lực, khái niệm về tuyển chọn nhân lực và khái niệm về chất lượng tuyển dụng nhân lực).

1.2. Nội dung “chủ đề nghiên cứu”

Trình bày nội dung lý thuyết có liên quan tới đề tài khóa luận. (Ví dụ với đề tài “Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp X”, thì sinh viên trình bày các nội dung về tuyển mộ nhân lực và tuyển chọn nhân lực, cần trình bày rõ về chất lượng tuyển mộ và tuyển chọn).

2.3. Nhân tố môi trường quản trị nhân lực ảnh hưởng đến “chủ đề nghiên cứu”

Phần này sinh viên cần: 

Trình bày lý thuyết liên quan tới các nhân tố môi trường bên trong và nhân tố môi trường bên ngoài có tác động tới nội dung nghiên cứu của khóa luận (Ví dụ với đề tài “Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp X”, thì cần trình bày các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài có liên quan tới tuyển dụng nhân lực).

Đối với nghiên cứu của khóa luận, sinh viên chỉ cần trình bày một số yếu tố môi  trường tiêu biểu có tác động tới nội dung nghiên cứu. 

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu (3-4 trang)

2.1. Quy trình nghiên cứu

Phần này, sinh viên nghiên cứu theo các bước như thế nào thì liệt kê như vậy. Nên vẽ sơ đồ các nước sau đó giải thích nội dung từng bước. Các bước có thể bao gồm: Hệ thống hóa cơ sở lý luận, xác định mục tiêu nghiên cứu, phân tích thực trạng, hệ thống hóa các thành công, hạn chế, xây dựng giải pháp. 

2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

Phần này sinh viên cần: Trình bày cụ thể phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp.

2.3. Phương pháp xử lý dữ liệu

Phần này sinh viên cần: Trình bày cụ thể phương pháp xử lý dữ liệu sơ cấp và thứ cấp.

Chương 3: Phân tích thực trạng chủ đề nghiên cứu của tổ chức/doanh nghiệp (10-12 trang)

3.1. Đánh giá tổng quan tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức/doanh nghiệp

Phần này sinh viên cần: Đánh giá tổng quan tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức/doanh nghiệp nghiên cứu. Cần có các số liệu cụ thể, trình bày khoa học, đưa vào các số dữ liệu có liên quan tới chủ đề nghiên cứu của khóa luận. 

3.2. Phân tích sự ảnh hưởng nhân tố môi trường quản trị nhân lực đến chủ đề nghiên cứu của tổ chức/doanh nghiệp

Phần này sinh viên cần: Phân tích ảnh hưởng của nhân tố môi trường quản trị nhân lực đến chủ đề nghiên cứu. 

Lưu ý: 

+ Đây là phân tích thực trạng, không phải lý thuyết. Nhiều sinh viên hiểu không đúng và viết lại các vấn đề lý thuyết.

+ Trong phần lý thuyết (2.3) đề cập tới yếu tố nào thì phân tích yếu tố đó. 

3.3. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp về thực trạng chủ đề nghiên cứu của tổ chức/doanh nghiệp

Phần này sinh viên cần: Phân tích thực trạng về chủ đề nghiên cứu của khóa luận nhằm làm rõ thành công, hạn chế và nguyên nhân của chủ đề nghiên cứu. (Ví dụ với đề tài “Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp X”, thì cần phân tích nhằm làm rõ thành công, hạn chế đối với tuyển dụng của doanh nghiệp X, giải thích được nguyên nhân dẫn đến các thành công và hạn chế). 

3.4. Đánh giá thành công, hạn chế và nguyên nhân của chủ đề nghiên cứu của tổ chức/doanh nghiệp

Hệ thống hóa các thành công, hạn chế và nguyên nhân của đã được phân tích trong mục 3.3. Lưu ý: Nội dung trong phần này cần logic với phần 3.3, nhiều sinh viên chép phần 3.3 và 3.4 của các khóa luận khác nhau dẫn đến nội dung thiếu logic. 

Chương 4: Đề xuất giải pháp chủ yếu với chủ đề nghiên cứu của tổ chức/doanh nghiệp (9-10 trang)

4.1. Định hướng, mục tiêu hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp và chủ đề nghiên cứu của tổ chức/doanh nghiệp

Phần này sinh viên cần: Trình bày các định hướng, mục tiêu hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp là đối tượng nghiên cứu của khóa luận. Cố gắng trình bày rõ các vấn đề có liên quan tới đề tài khóa luận. 

4.2. Định hướng và mục tiêu chủ đề nghiên cứu của tổ chức/doanh nghiệp

Phần này sinh viên cần: Trình bày các định hướng, mục tiêu về nội dung nghiên cứu của khóa luận của tổ chức/doanh nghiệp là đối tượng nghiên cứu của khóa luận. 

4.3. Một số giải pháp đề xuất với chủ đề nghiên cứu của tổ chức/doanh nghiệp

Phần này sinh viên cần: Đưa ra các giải pháp giúp doanh nghiệp phát huy các thành công, và khắc phục các hạn chế.

Lưu ý: Nội dung cần logic với phần 3.4. Các giải pháp cần xuất phát từ kết quả nghiên cứu, không được bịa.

4.4. Kiến nghị chủ yếu

Phần này sinh viên cần: Đề xuất các vấn đề mà các chủ thể liên quan có thể thực hiện nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện tốt nội dung nghiên cứu của đề tài khóa luận. (Ví dụ với đề tài “Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp X”, có thể kiến nghị đề nghị các cơ sở đào tạo hỗ trợ dưới hình thức nào đó). Các kiến nghị thường là các giải pháp không liên quan trực tiếp tới nội dung nghiên cứu của khóa luận (giải pháp liên quan trực tiếp đã trình bày trong 4.3).

Kết luận (1 trang)

Phần này sinh trình bày tóm tắt: Tại sao cần nghiên cứu khóa luận, khóa luận đã làm những gì, giải quyết được vấn đề gì.

Tài liệu tham khảo

Liệt kê các tài liệu tham khảo theo ABC, trình bày đúng theo quy định (dọc kỹ hướng đẫn làm khóa luận).

Các phụ lục

Trong phần phụ lục, tài liệu có liên quan không để trong phần chính thì để ở đây. 

Phần tiếp theo

Phân tích sử dụng trong khoá luận

Theo đề cương
2020 – 2021

Phần này tôi hướng đẫn cách viết các nội dung theo đề cương của khoa quản trị nhân lực trường Đại học Thương Mại. Có nội dung nào không hiểu, các bạn có thể để lại câu hỏi và tôi sẽ giải đáp.

%d bloggers like this: