Automated report

Điền các thông tin dưới đây, phần mềm sẽ xử lý và xây dựng báo cáo tuyển dụng nhân lực

1. Thông tin giới thiệu doanh nghiệp

2. Thông tin tổng quát công tác tuyển dụng của doanh nghiệp nghiên cứu

3. Thông tin chi tiết doanh nghiệp nghiên cứu

4. Thông tin Phân tích SWOT

5. Thông tin về quá trình nghiên cứu

(Thời gian dự kiến thực hiện các công việc nghiên cứu)

- Thu thập dữ liệu thứ cấp
- Tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp
- Tiến hành phân tích và xây dựng giải pháp

6. Thông tin chi tiết tuyển dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp nghiên cứu