Học liệu

Lớp quản trị nhân lực quốc tế (khoa U)

Slide mở đầu

Slide chương 1

Slide chương 2

Slide chương 3

Slide chương 4

 

Lớp đánh giá thực hiện công việc (khoa U)

Slide tiêu chuẩn đánh giá

Slide phương pháp đánh giá

Slide lựa chọn đối tượng đánh giá

Slide sử dụng kết quả đánh giá

Slide tổ chức đánh giá

 

Lớp HRM

Slide

Sách tham khảo

Slide lớp TNA, MPP, DLA, STA

Mẫu 4 lớp TNA, MPP, DLA, STA

Slide NSA

Tài liệu đọc NSA

Mô tả học phần của trường Toulon – Lớp NSA

 

Lớp quản trị nhân lực căn bản

Tóm tắt bài giảng QTNLCB

Các clips QTNLCB