ĐTQT


Hướng dẫn viết báo cáo tốt nghiệp cá nhân NSA

Báo cáo tốt nghiệp của khoa đào  tạo quốc tế khác với báo cáo tốt nghiệp của khoa quản trị nhân lực ở một số điểm cơ bản dưới đây:

+ Không có tổng quan lý thuyết!

+ Vì là cử nhân thực hành nên tập trung tạo ra các sản phẩm cụ thể. Trong quá trình thực hành cần làm ra sản phẩm, ví dụ như tuyển dụng nhân lực thì giáo sư nước ngoài sẽ đánh giá cao khi sinh viên xây được thông báo tuyển dụng và đăng thực sự, tiến hành phỏng vấn và tuyển được người (có minh chứng thì tốt nữa)…

+ Viết bằng tiếng Anh.

1. Mở đầu (Introduction)

Các nội dung trình bày trong phần giới thiệu:

 • Giới thiệu sơ bộ về doanh nghiệp nghiên cứu, các hạn chế của doanh nghiệp nghiên cứu (chỉ nói về các hạn chế liên quan tới đề tài nghiên cứu).
 • Trình bày sơ bộ các nhiệm vụ nghiên cứu để giải quyết các hạn chế liên quan tới đề tài nghiên cứu.
 • Giới thiệu kết cấu báo cáo.

2. Thực trạng doanh nghiệp và các nhiệm vụ nghiên cứu (presentation of the firm)

Trình bày tổng quan về doanh nghiệp nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu, các nội dung được trình bày từ tổng quát tới chi tiết. 

 • Địa chỉ, loại hình doanh nghiệp (TNHH, CP,…), phân tích về thị trường (nhu cầu, yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp), số lao động của doanh nghiệp, nămg thành lập, các hoạt động kinh doanh và sản phẩm (đối với các tổ chức công là dịch vụ), đối tượng khách hàng của doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường, mức độ phát triển của ngành nghệ thuộc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
 • Phân tích SWOT liên quan tới nội dung nghiên cứu của đề tài (Phân tích SWOT nhân lực do đề tài làm về nhân lực).
 • Xem thêm về phân tích SWOT nhân lực
 • Giới thiệu các phòng ban (nếu dài quá có thể đưa vào phụ lục.
 • Giới thiệu cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.
 • Giới thiệu các bộ phận chức năng phụ trách các sản phẩm và dịch vụ khác nhau (khi một doanh nghiệp có nhiều sản phẩm/dịch vụ, thường có các bộ phận chuyên trách).
 • Giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ tại bộ phận SV thực tập.

3. Triển khai nghiên cứu (Analysis of your missions)

 • Trình bày việc triển khai nghiên cứu theo biểu đồ (GANTT hoặc PERT).
 • Trình bày các kết quả đạt được.

Lưu ý: Trong phần này cần làm rõ các đóng góp của SV đối với nội dung nghiên cứu.

4. Các khó khăn gặp phải (Analyse the difficulties encountered)

Phần này SV trình bày các khó khăn gặp phải trong quá trình nghiên cứu.

5. Tổng kết tình huống (a case study)

Viết thành một tình huống. SV kể về quá trình thực tập, các vấn đề doanh nghiệp gặp phải (liên quan tới vấn đề nghiên cứu), các giải pháp được cân nhắc áp dụng, những vấn đề gặp phải về ý tưởng, những vấn đề gặp phải khi mang ý tưởng áp dụng vào thực tế. 

6. Kết luận

– Tổng kết các nhiệm vụ đã hoàn thành

– Tổng kết các bài học kinh nghiệp đã học được trong quá trình thực hiện dự án (kỹ năng, kiến thức).

– Một số kiến nghị. 

(Bài viết đang được hoàn thiện)

%d bloggers like this: