ĐGTHCV

Để sử dụng slide điện tử tương tác phía trên, ấn “Play” để bắt đầu nghe bài giảng, ấn “Next” để nghe nội dung kế tiếp, ấn “Prev” để chuyển về nội dung trước, ấn “<” hoặc “>” để chuyển Slide.

Xem Script của Slide điện tử tương tác

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN

Phần mở đầu

Giới thiệu nhằm giúp người học có những hiểu biết đầu tiên về môn học, có được các định hướng chính xác về môn học để có thể học tập đạt kết quả tốt.

Đối tượng nghiên cứu
– Môn học tập trung nghiên cứu về đánh giá thực hiện công việc của nhân lực trong doanh nghiệp (còn được gọi là đánh giá thành tích).

– Đánh giá thực hiện công việc trong các hoạt động của doanh nghiệp và đối với công tác quản trị nhân lực.

Phương pháp nghiên cứu
– Phương pháp duy vật biện chứng. Theo phương pháp này, trong quá trình học tập và nghiên cứu, bạn đặt công tác đánh giá thực hiện công việc trong mối liên hệ biện chứng với các hoạt động của doanh nghiệp và các hoạt động của công tác quản trị nhân lực của doanh nghiệp.
– Phương pháp tình huống. Người học sẽ nghiên cứu các tình huống, phân tích và đề ra các giải pháp liên quan tới công tác đánh giá thực hiện công việc.
– Phương pháp nhập vai. Người học sẽ thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ của đánh giá thực hiện công việc ngay trên lớp, ví dụ tiến hành phỏng vấn đánh giá thực hiện công việc. Phương pháp này còn gọi là phương pháp mô phỏng.
– Phương pháp làm việc nhóm. Sinh viên được giao bài tập nhóm nhằm mục đích giúp sinh viên nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm.

Nội dung

Nội dung học phần bao gồm ba chương.

Chương 1: Tổng quan về đánh giá thực hiện
công việc. Trong chương này, người học sẽ nhìn nhận tổng quát về công tác đánh giá thực hiện công việc.

Chương 2: Thiết kế đánh giá thực hiện công việc. Trong chương này, người học sẽ tiếp cận nguyên lý và các phương pháp xây dựng chương trình (hệ thống) đánh giá thực hiện công việc của doanh nghiệp.

Sau khi học xong chương 2, sinh viên nắm được các nguyên lý, phương pháp, quy trình và các kỹ thuật cơ bản xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc của doanh nghiệp. Có thể tiến hành xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc đối với doanh nghiệp dưới 100 lao động.

Cũng trong chương 2, người học sẽ tìm hiểu sâu về các tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá thực hiện công việc.

Chương 3: Tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc. Trong chương này, người học sẽ tiếp cận nguyên lý và phương pháp triển khai chương trình đánh giá thực hiện của doanh nghiệp.

CÁC CÔNG CỤ SỬ DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

I. Phiếu đánh giá thực hiện công việc

Phiếu đánh giá thực hiện công việc là một văn bản giúp người tiến hành công tác đánh giá thực hiện công việc dễ dàng thực hiện các thao tác đánh giá thực hiện công việc, giúp người được đánh giá và những người tiếp cận thông tin đánh giá thực hiện công việc dễ dàng theo dõi thông tin đánh giá. Đề tìm hiểu về các mẫu phiếu đánh giá thực hiện công việc, người đọc có thể tìm kiếm Google với từ khóa “performance appraisal form”, tôi sử dụng công cụ tìm kiếm hình ảnh và có nhiều kết quả tìm kiếm vừa ý.

Về cơ bản, một phiếu đánh giá thực hiện công việc bao gồm các thông tin cơ bản dưới đây.

II. …

(Còn tiếp)

%d bloggers like this: