HRIS

HRIS là viết tắt của cụm từ “human resource information system”. Cụm từ này được hiểu là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nguồn nhân lực

Trang web này được xây dựng nhằm chia sẻ kiến thức về quản trị nguồn nhân lực, giới thiệu và hỗ trợ kỹ thuật các phần mềm quản trị nguồn nhân lực trên thiết bị Android của tác giả duc01hn.

%d bloggers like this: