Phân tích SWOT nhân lực

Screenshot_20171110-131539

HrSwot là ứng dụng hỗ trợ người học tiếp cận nguyên lý xây dựng chiến lược nhân lực của doanh nghiệp sử dụng phương pháp SWOT. Ứng dụng bao gồm các chức năng phân tích môi trường bên trong, phân tích môi trường bên ngoài, lập ma trận SWOT, xác lập các phương án chiến lược, giải nghĩa các phương án chiến lược nhân lực. Là ứng dụng hỗ trợ đào tạo, do vậy chúng tôi lựa chọn các nội dung phân tích nhằm làm nổi bật nguyên lý áp dụng ma trận SWOT trong xây dựng chiến lược nhân lực.

Mặc dù là ứng dụng đào tạo, các nội dung phân tích và chiến lược xây dựng được xác lập dựa trên quá trình nghiên cứu một cách nghiêm túc các công trình khoa học đã công bố, do vậy kết quả phân tích cũng là những gợi ý có giá trị đối với những doanh nghiệp.

*** Hướng dẫn sử dụng ***

Bước 1: Khởi động

Sau khi mở ứng dụng, người dùng có thể chọn ấn nút BẮT ĐẦU để tiến hành quá trình phân tích SWOT hoặc ấn nút TRỢ GIÚP để đi đến màn hình hỗ trợ. Nếu ấn nút TRỢ GIÚP, màn hình hỗ trợ xuất hiện với các nội dung hướng dẫn sử dụng, cuối phần hướng dẫn là nút “Home” để trở về màn hình khởi động. Nếu ấn nút BẮT ĐẦU, màn hình chính bao gồm các tác vụ phân tích SWOT sẽ xuất hiện.

Bước 2: Phân tích mdi trường

Sau khi đọc kỹ phần hướng dẫn, ấn nút BẮT ĐẦU để tiến hành phân tích. Màn hình chính hiện ra với bốn yếu tố môi trường cần phân tích và bảng ma trận SWOT.

Công việc đầu tiên cần làm là phân tích môi trường. Đây là ứng dụng được xây dựng với mục đích chính là hỗ trợ tiếp cận cơ sở lý luận về SWOT, do vậy nội dung phân tích chỉ bao gồm bốn yếu tố môi trường quan trọng.

Các yếu tố môi trường cần phân tích bao gồm:

Hai yếu tố môi trường bên ngoài:
– Mức độ khan hiếm của nhân lực trên thị trường (1)
– Lợi nhuận các doanh nghiệp cùng ngành (2)
Hai yếu tố môi trường bin trong:
– Lợi nhuận trên đầu người (3)
– Khả năng đáp ứng công việc của người lao động (4)

Để phân tích yếu tố (1), người sử dụng đánh giá nhân lực mà doanh nghiệp cần sử dụng nhằm xác định mức độ khan hiếm. Việc xác định có thể tiến hành đối với từng đối tượng hoặc xác định đối với nhân lực chủ chốt của doanh nghiệp. Nếu nhân lực khan hiếm đánh dấu vào ô cao, nếu không khan hiếm đánh dấu vào ô thấp.

Để phân tích yếu tố (2), người sử dụng thu thập thông tin về lợi nhuận của các doanh nghiệp cùng ngành, để đơn giản có thể sử dụng chỉ số ROA hoặc ROE. Đánh giá nhằm so sánh lợi nhuận của doanh nghiệp nghiên cứu với lợi nhuận của các doanh nghiệp khác hoạt động trong cùng lĩnh vực (có thể so sánh ROA hoặc ROE). Nếu lợi nhuận của đa số các doanh nghiệp cùng nghành cao hơn so với lợi nhuận của doanh nghiệp nghiên cứu thì đánh dấu vào ô cao, nếu lợi nhuận của đa số các doanh nghiệp cùng ngành thấp hơn lợi nhuận của doanh nghiệp nghiên cứu thì đánh dấu vào ô thấp.

Để phân tích yếu tố (3), người sử dụng đánh giá lợi nhuận bình quân trên đầu người, nói một cách đơn giản là lấy lợi nhuận trên toàn doanh nghiệp chia cho số lao động hiện có của doanh nghiệp. Nếu lợi nhuận bình quân trên đầu người của doanh nghiệp cao hơn đa số các doanh nghiệp khác thì đánh dấu vào ô cao, thấp hơn đa số doanh nghiệp khác thì đánh dấu vào ô thấp.

Để phân tích yếu tố (4), người sử dụng đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của đội ngũ lao động tại doanh nghiệp nghiên cứu, nếu họ đáp ứng đa số các yêu cầu công việc của doanh nghiệp thì đánh đấu cao, không đáp ứng tốt yêu cầu công việc thì đánh dấu thấp.

Bước 3: Xác lập ma trận SWOT

Sau khi tiến hành phân tích môi trường, người sử dụng ấn vào ô đầu tiên trong ma trận SWOT (có chữ SWOT) để nhận được kết quả phân tích. Màn hình sẽ hiển thị kết quả phân tích môi trường và các kết quả phân tích SWOT với các phương án chiến lược nhân lực. Để có được giải nghĩa về các chiến lược nhân lực trên ma trận SWOT, người sử dụng ấn vào dòng chứ GIẢI NGHĨA CHIẾN LƯỢC ở phía dưới cùng bên phải.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s